Tr      En      العربية

/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM
/KizilayTM

Geçim Kaynağını Geliştirme

Geçim Kaynağını Geliştirme

 

Geçim Kaynağını Geliştirme Programı


Geçim Kaynağını Geliştirme programı, zarar görebilir durumdaki hedef kitlenin iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişim imkânlarını güçlendirmek amacı ile mesleki kapasitelerinin geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmayı, girişimciliklerini desteklemeyi ve böylelikle ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilirliklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda program, Bölüm 3’te belirtilen temel standartlar ve ortak program çalışma
ilkerlerine ek olarak aşağıdaki çalışma ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir:
• Faydalanıcıların işgücü piyasasına erişimini ve insan onuruna yakışır koşullarda istihdamlarını
kolaylaştırmak,
• Faydalanıcıların mesleki ve sosyal becerilerini geliştirerek sosyal yardımlara ihtiyaç duymaksızın
kendi kendine yetebilirliklerini sağlamak,
• Ülke ekonomisine ve aktif işgücü politikalarına katkıda bulunarak piyasa ihtiyaçları doğrultusunda
nitelikli işgücü yetiştirmek,
• Göçmenlerin kendi ülkelerinden getirmiş oldukları mevcutta piyasada olmayan beceri ve nitelikleri
ülkemize kazandırmak,
• Faydalanıcıların mesleki eğitimler süresince verdikleri emeği ve işgücünü karşılamak ve işgücü
piyasasına katılamadıkları süreyi göz önünde bulundurarak mesleki eğitimler sırasında faydalanıcı
ihtiyaçları doğrultusunda teşvik sağlamak.

İstihdama Yönlendirme
İstihdama yönlendirme alt programı ile işgücü piyasa ihtiyaçları doğrultusunda uygun profillerdeki kişilerin iş imkânlarına yönlendirilmesi ve/veya bu imkânlara erişim için istihdam edilebilirliklerini artırıcı eğitim ve yetkinlik geliştirme hizmetlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca istihdama kazandırılmış kişilerin kayıtlı çalışmasının sağlanması ve iş piyasasında kalıcılıklarının sağlanabilmesi için iş hayatına yönelik uyum çalışmalarının yürütülmesi de bu alt program kapsamında gerçekleştirilmektedir.
İş piyasasının ihtiyacı olan işgücünü istihdama yönlendirmek amacı ile işgücü arz ve talep tarafı çift yönlü analiz edilmektedir. İşgücü arz analizi kapsamında faydalanıcıların mesleki ve sosyal yetkinlikleri, geçmiş deneyimleri ve dil seviyelerinin tespiti amacıyla profillendirme, bireysel yetkinlik tespiti, Türkçe seviye tespiti ve kişilik envanteri çalışmaları yapılmaktadır. İşgücü talep analizi kapsamında ise işverenlerin ihtiyaçları, talepleri ve piyasadaki uygun sektör ve pozisyonların tespiti amacıyla istihdamda zorluk yaşanan pozisyonlar ve boş pozisyonların tespiti, işveren taleplerinin toplanması, yetkinlik ihtiyaçlarının tespiti ve paydaş ve işverenlerle çalıştaylar vasıtasıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.
Bu analizler sonucunda faydalanıcılar piyasa ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak açılan mesleki
eğitimlere, kişisel yetkinlik gelişimi eğitimlerine dahil edilerek yetkinlik gelişimleri sağlanmakta ve uygun profildeki faydalanıcılar boş pozisyonlara yönlendirilmektedir. Bu noktada istihdama yönlendirilen faydalanıcılar için yasal ve kültürel çalışma şartları hakkında bilgilendirme yapılmakta, işverenler için çalışma izinleri başvuru sürecinde danışmanlık hizmetleri verilmekte ve çalışma izni harç bedeli ücretleri ödenmektedir. Ayrıca, açılan Türkçe dil kursları ile faydalanıcıların iş gücü piyasasına rahatlıkla girebilmeleri ve sosyal uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

Girişimciliğin Desteklenmesi
Girişimciliğin desteklenmesi alt programı ile kişilerin yeni işler kurarak veya mevcut işlerini büyüterek yeni istihdam imkânlarının oluşturulması ve girişimcilik aracılığı ile geçim kaynaklarına erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.
Girişimciliğin desteklenmesi kapsamında ileri girişimcilik ve küçük hane içi ve tarımsal üretimin
desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. İleri girişimcilik programları ile girişimcilik konusunda uzman kurum ve kuruluşlar (üniversiteler, STK’lar ve teknoparklar) ile işbirliği gerçekleştirilerek temel ve ileri düzey girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Fikir sahibi girişimcilerin fikirlerinin uygulanabilir hale getirmeleri desteklenmekte, uygun iş planların hayata geçirilmesine ayni katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, hayata geçirilmiş iş planları ve girişimlerini büyütmek isteyen girişimcilere de mentorluk ve kuluçka destekleri sağlanarak girişimcilerin kalıcı olması sağlanmaktadır.
Hane içi ve küçük tarımsal girişimcilik destekleri ile de, toplum merkezi mesleki eğitimlerine katılmış ve sertifika sahibi faydalanıcıların vergi yükümlülüğü olmayan hane içi veya küçük tarımsal üretim gerçekleştirebilmeleri ve geçim kaynakları yaratabilmeleri amacıyla ekipman ve sarf malzemesi desteği
sağlanmaktadır.

Tarım ve Hayvancılık Alt Programı
Program kapsamında faydalanıcıların gıda, tarım ve hayvancılık alanlarındaki bilgi, deneyim ve birikimlerini Türkiye’de kullanarak geçim kaynaklarının yaratılması ve ülkemizin ilgili sektörlerdeki yerel
ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yerel kurumlar, Ziraat
Odaları, birlikler ve üniversiteler ile yapılan işbirlikleri doğrultusunda faydalanıcılara teorik ve uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimleri verilmektedir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan faydalanıcılar istihdama yönlendirmekte veya üretim gerçekleştirmek isteyen faydalanıcılara Hane İçi Üretim, Küçük Tarımsal ve Hayvancılık Üretim girişimcilik destekleri ile tarımsal girişimleri desteklenmektedir.


 

Fotoğraf Galerisi

Geçim Kaynağını Geliştirme faaliyetlerinden

43951

kişi faydalandı

*Ocak 2020 itibariyle